یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

گاه نوشت های مذهبی و سیاسی و فرهنگی و کامپیوتری محمدامین راستگو

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

به میثم می گم کاش یکی از دوربین های فیلم برداری محمدحسین خوش بیان را گرفته بودیم عکس نمی تونه عظمت اینجا را نشون بده.

میگه فیلم هم نمی تونه نشون بده. فیلم می تونه سوز سرما را نشون بده ؟ می تونه خستگی را نشان بده؟ می تونه تاول کف پا را نشان بده؟ می تونه این عشق را نشان بده؟ فقط باید بیایی تا اینجا را درک کنی

غیر از تائید حرفش چیز دیگه ای ندارم بگم.

محمدامین راستگوجهرمی